<strong> 
 wie jij bent"" class="carr_foto" >

Onderwijsaanbod

Dit is het tweede jaar dat wij draaien als SpringWijs: de openbare basisschool in Tanthof. De komende jaren gebruiken we om ons onderwijs goed vorm te geven. In de basis werken wij vanuit de volgende afspraken:

Sociaal emotionele ontwikkeling

Om de sociaal emotionele ontwikkeling naast voorbeeldgedrag van leerkrachten te stimuleren gebruiken wij de methode De Vreedzame School. Hierin leren kinderen onder andere grenzen aangeven en deze te respecteren, conflicten oplossen en verantwoordelijkheid nemen voor het eigen gedrag maar ook voor de omgeving.

 

IPC

IPC is een digitaal, integraal, thematisch en creatief curriculum voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar gericht op de zaak- en creatieve vakken waaronder aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek, ICT, kunstzinnige vorming, muziek, mens & maatschappij, bewegingsonderwijs en internationalisering . Het is onderlegd met een duidelijk leerproces met specifieke leerdoelen voor elk vak. Het IPC is een curriculum dat gericht is op leren en dat is ontworpen om leerlingen te helpen leren en te laten genieten van wat ze leren.

 

Lezen

Vanaf groep 1 worden kinderen voorbereid op het leesproces. Waarna in groep 3 het aanvankelijk leren lezen begint, dit doen we met behulp van de methode Lijn 3. Daarna gaat het over in technisch lezen hiervoor gebruiken we de methode Atlantis. Ons doel is dat alle kinderen kunnen lezen aan het einde van de basisschool. Vanaf halverwege groep 4 starten we met begrijpend lezen.

 

Rekenen

Wij streven er naar om alle kinderen op het functioneringsniveau te laten uitstromen. Hiervoor maken wij gebruik van de methode Wereld in Getallen met verwerking in Snappet. Naast deze methode zetten wij ook andere hulpmiddelen/methodes in om te voldoen aan de onderwijsbehoefte van de leerlingen.

 

Schrijven

Voor ons schrijfonderwijs gebruiken wij de methode Klinkers. We schrijven in principe met alle groepen in verbonden schrift, maar bieden voor kinderen die dat nodig hebben ook het blokschrift aan.

 

Engels

Engels wordt steeds belangrijker in de maatschappij en zal dan ook op SpingWijs een belangrijke plek krijgen. Vanaf groep 1 wordt Engels gegeven. Dit begint met kleine stapjes in de vorm van een versje, een liedje, een klein lesje over Engels woorden, etc. In het schooljaar 2023-2024 krijgen de groepen 5 t/m 8 Engels middels Take it Easy.

 

Bewegingsonderwijs

Bewegen is belangrijk en vooral voor jonge kinderen. Het zit dan ook in ons DNA. Tijdens instructielessen worden regelmatig activerende werkvormen toegepast, bij de groepen 1/2 wordt er veel ruimte gegeven om te bewegen, gaan alle groepen naar Swim2play en gymmen de groepen 1 t/m 8 minimaal 120 minuten per week. Het schoolplein wordt zo goed mogelijk ingericht om kinderen uit te dagen in hun spel en aan te zetten tot bewegen.

 

Activiteiten in groep 1/2

In de kleutergroepen wordt thematisch gewerkt volgens de methode van IPC. Er wordt daarnaast ook gewerkt met een planbord, waarop de kinderen zelfstandig een keuze kunnen maken. Door uitdagend materiaal en een breed aanbod van activiteiten in de zone van de naaste ontwikkeling van het kind, wordt het kind gestimuleerd telkens een stap verder te komen. De leerkracht zorgt voor een stimulerende leeromgeving door de hoeken van de klas in te richten met spel-, leer- en ontwikkelingsmaterialen. Daarnaast is er veel ruimte voor samen spelen, beweging en expressie. Zo merken de kinderen dat leren leuk is en wordt hun zelfvertrouwen door succeservaringen in sociale interactie en het bereiken van resultaat vergroot. Tijdens de spelactiviteiten observeren de leerkrachten het leren van de kinderen met de methodiek van de Leerlijnen van ParnasSys.