<strong> 
 wie jij bent"" class="carr_foto" >

Medezeggenschapsraad (MR)

Op basisschool SpringWijs is een actieve medezeggenschapsraad aanwezig. Deze raad komt een aantal keer per schooljaar bijeen om te vergaderen en bestaat uit een aantal ouders en leerkrachten. De schoolleider is bij iedere vergadering aanwezig als toehoorder en informant.

Taken en bevoegdheden

De taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Wij houden ons bezig met het beleid in en rond de school en kunnen dit beleid ter discussie stellen bij zowel de directie van de school als het bestuur. Samen dragen wij mede verantwoordelijkheid voor een waakzame en kritische blik op lopende zaken binnen de school. Hierbij kun je denken aan de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage, maar ook onderwerpen als lestijden, gezonde voeding, het schoolreglement en natuurlijk straks de nieuwbouw.

Contact

We vinden het belangrijk om te fungeren als aanspreekpunt voor ouders. Spreek een van ons dus ook vooral aan op het schoolplein of stuur ons een berichtje via Social Schools als er onderwerpen zijn waarover je wilt sparren. Externe contacten kunnen hiervoor het contactformulier op onze website gebruiken.