<strong> 
 wie jij bent"" class="carr_foto" >

Medezeggenschapsraad (MR)

Op Basisschool SpringWijs is een actieve Medezeggenschapsraad aanwezig. Deze raad komt zes á zeven keer per schooljaar bijeen om te vergaderen en bestaat uit 4 leerkrachten en 4 ouders van de school. De schoolleider is bij iedere vergadering aanwezig als toehoorder en informant.

Taken en bevoegdheden

De taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De MR houdt zich bezig met het beleid in en rond de school en kan dit beleid ter discussie stellen bij zowel de directie van de school als het bestuur. Daarnaast kan de MR in voorkomende gevallen advies uitbrengen aan de directie en het bestuur.

Wat kunt u op de MR pagina vinden?

Via onze eigen plek op deze website zullen wij u gedurende het schooljaar over tal van zaken die in onze vergadering aan de orde komen informeren. Tevens kunt u onderaan en rechts van deze tekst ook onze agenda, de notulen, het (huishoudelijk) reglement en de jaarplannen / jaarverslagen openen.

Contact opnemen

Wilt u contact met ons opnemen? Huidige ouders kunnen dit doen door een bericht te sturen via Social Schools.
Voor externe contacten kan het e-mail formulier op deze website gebruikt worden.