<strong> 
 wie jij bent"" class="carr_foto" >

Interne begeleiding / Zorg

De interne zorgstructuur is op SpringWijs goed geregeld. Alle kinderen, die extra zorg nodig hebben, krijgen die zo mogelijk ook. Dat kunnen kinderen zijn, die niet zo goed kunnen meekomen met de leerstof, kinderen die juist verder zijn dan de andere kinderen of het zijn kinderen, die op sociaal-emotioneel niveau extra aandacht behoeven.

In eerste instantie worden de kinderen binnen de eigen groep door de eigen leerkracht geholpen. Mocht dat niet voldoende zijn dan hebben we binnen de school experts op verschillende gebieden: rekenen, spelling, lezen, maar ook een specialist hoogbegaafdheid en collega's die veel weten van sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Deze specialisten denken samen met de intern begeleider en leerkracht mee over de mogelijkheden voor de kinderen. De extra zorg wordt in de meeste gevallen gegeven door de eigen leerkracht in de eigen groep. Met uitzondering van de kinderen die meer uitdaging nodig hebben en voor wie leren erg gemakkelijk is, daarvoor is de Tanthof Academy opgericht. 

 

Mocht de begeleiding en extra inzet van de leerkracht niet toereikend zijn voor een specifieke onderwijsbehoefte van een leerling, dan wordt er samen met de leerkracht, ouders en intern begeleider verder gekeken naar ondersteuningsmogelijkheden voor de leerling.

Hulpvraag

Samen met de intern begeleider, de leerkracht en de ouders wordt gekeken welke hulp er nodig is. Soms is het nodig dat er externe instanties ingeschakeld worden. Onze school heeft in de loop der jaren een breed netwerk aan partners opgebouwd waar we naar volle tevredenheid mee samenwerken. De intern begeleider zal zorgen dat de grote lijn van de ondersteuning bewaakt wordt. 

Passend Onderwijs

Soms gebeurt het dat een kind veel meer extra zorg nodig heeft dan wij met onze mogelijkheden in de school kunnen bieden. In zo'n geval wordt Preventieve Ondersteuning (PREVO) vanuit ons samenwerkingsverband PPO Delflanden aangevraagd. Dat betekent dat er een expert van het samenwerkingsverband in de klas komt observeren en met ons mee gaat denken over mogelijkheden in het onderwijsaanbod. Mocht blijken dat ook dat niet voldoende is, dan wordt gekeken of een zorgarrangement kan worden aangevraagd. Door het aanvragen van een arrangement worden we als school door het samenwerkingsverband (financieel) ondersteund om een leerling te kunnen voorzien in zijn of haar specifieke onderwijsbehoeften. Alleen waar het echt niet anders kan en waar wij als school het kind niet de zorg kunnen bieden die het nodig heeft, wordt een plaats in het Speciaal Basisonderwijs (SBO) of Speciaal Onderwijs  (SO) gezocht.

 

Voor specifieke informatie over de mogelijkheden van SpringWijs verwijzen wij ook naar ons schoolondersteuningsprofiel.